Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PENTAS MOULDING B.V. TE ALMELO

I Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Artikel 1:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met ons (derhalve Pentas Moulding B.V.) gesloten, waaronder ook overeenkomsten betreffende de verkoop en levering van zaken en betreffende de uitvoering van werkzaamheden. Bestellingen bij ons en opdrachten aan ons worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden en betekenen bovendien buitenwerkingstelling van voorwaarden van onze opdrachtgever, die overigens slechts van toepassing op de overeenkomst kunnen zijn voor zover wij die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaarden.

II Aanbiedingen

Artikel 2:

Aanbiedingen door ons, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze als omschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 3:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ons handelen of nalaten (bijvoorbeeld ook door onjuistheden in door ons verstrekte adviezen of door ons verstrekte gegevens met betrekking tot door ons te leveren of geleverde producten), of ontstaan door of bij het gebruik van het product door de opdrachtgever of door een derde behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van onze directie of leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 4:

Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort, door ons vervaardigd in het kader van de uitvoering van een aan ons verleende opdracht, blijven onze eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort mogen zonder onze schriftelijke toestemming, noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd worden of aan derden getoond of ter hand gesteld voor welk doeI dan ook. Opdrachtgever is tegenover ons aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort te zien of in handen krijgen. De tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort dienen ons op eerste verzoek onmiddellijk te worden teruggegeven.

Artikel 5:

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enzovoort en/of adviezen, aan ons door of namens de opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. De verantwoordelijkheid daarvoor rust geheel en uitsluitend bij de opdrachtgever. Wij zijn niet verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken of aan ons gegeven adviezen te toetsen en mogen afgaan op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons voor de uit bedoelde onjuistheden voorkomende aanspraken van derden tegen ons.

Artikel 6:

Alle prijzen gelden voor levering af magazijn, dan wel fabriek, exclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De goederen zijn, vanaf het verlaten van het magazijn, dan wel fabriek voor rekening en risico van onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren. Wij zijn vrij in de keuze van verpakking en verzending.

De voor herhaald gebruik bestemde emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal deze emballage te onzer beschikking houden. Voor schade of verlies is de afnemer aansprakelijk.

Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewaking-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de opdrachtgever, evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Voor goederen die wij op termijn of op afroep moeten leveren, en voor goederen die wij bij ontvangst van de opdracht niet of slechts ten dele in voorraad hebben, en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen, ongeacht voorafgaande bevestiging, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het in artikel 8 bepaalde.

III Order I opdracht en andere afspraken

Artikel 7:

Een order/opdracht is voor ons slechts bindend voorzover deze door ons schriftelijk, zonder voorbehoud, is aanvaard.

Het vorenstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande overeenkomsten.

Artikel 8:

Indien na het aanvaarden van de order of verkoop door ons, omstandigheden optreden die invloed hebben op de kostprijs, zoals veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, in valutakoersen, in invoerrechten enzovoort, dan zijn wij gerechtigd die prijswijzigingen aan onze opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 9:

Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven, met welke wijziging wij niet kunnen instemmen, of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen al onze kosten evenals het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze opdrachtgever. Annulering of wijziging van een order is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming onzerzijds.

Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zijn wij te alle tijde gerechtigd, aan de opdrachtgever vooruitbetaling dan wei zekerheid te vragen tot aan het bedrag corresponderend met de opdracht, dit door middel van afgifte van een abstracte bankgarantie aan ons door een Nederlandse bank, dan wel – ter keuze van ons - door vooruitbetaling van dit bedrag. De opdrachtgever is gehouden aan dit verzoek gevolg te geven.

Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is voldaan.

Indien binnen 1 maand na het verzoek om zekerheid te stellen niet aan dit verzoek is voldaan, is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling nodig is, en kan de overeenkomst door ons zonder rechterlijke tussenkomst (schriftelijk) ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade (leegloopverliezen daaronder begrepen) en winstderving voortvloeiende uit de opdracht en uit de tussentijdse beëindiging.

Artikel 10:

Het staat ons vrij voor de uitvoering van een order, derden in te schakelen.

IV Bepalingen omtrent het product

Artikel 11:

Voor kleurafwijkingen zijn wij niet aansprakelijk.

Artikel 12:

Wij worden geacht geheel aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid producten te hebben voldaan ook ingeval wij tot 10% minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren. Uitdrukkelijk wordt dit niet als een tekortkoming onzerzijds beschouwd.

Artikel 13:

Op de overeengekomen wand- of plaatdikten of op het overeengekomen gewicht is een tolerantie van 10% naar boven of naar beneden toegestaan.

Artikel 14:

Door onze opdrachtgever of namens hem of in opdracht van hem aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten, vermeerderd met 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.

De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen en/of goederen en staat in voor de goede toepasbaarheid daarvan. Wij gaan er zonder enig onderzoek van uit dat deze onderdelen etc. zonder meer door ons gebruikt kunnen worden voor montage in/aan of verwerking in het product, zonder dat wij tot enige keuring of toetsing gehouden zijn.

Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wei gebrekkig blijken te zijn en dit productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door ons als gevolg van deze stilstand geleden schade, onverminderd overige rechten voor ons voortvloeiend uit het gemene recht. Omgekeerd zijn wij in een dergelijke situatie niet schadeplichtig.

Artikel 15:

Wij hebben het recht om het product pas in productie te nemen wanneer een door ons aan opdrachtgever bij wijze van proefserie verstrekt monster door de opdrachtgever is goedgekeurd en hij ons dat schriftelijk heeft bericht, dan wel wij die goedkeuring schriftelijk hebben bevestigd.
De opdrachtgever wordt geacht het monster te hebben goedgekeurd, indien opdrachtgever ons niet binnen acht dagen na verstrekking van het monster door ons aan opdrachtgever, schriftelijk anders heeft bericht. Voorgaande volzin laat echter onverlet ons recht pas tot productie over te gaan na ontvangst van een schriftelijke goedkeuring.

Wij worden geacht aan onze verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, indien wij een product leveren, conform het door de opdrachtgever goedgekeurde monster. Dit is ook het geval indien later blijkt dat het monster afwijkt van hetgeen eerder overeengekomen was. Goedkeuring van het monster rechtvaardigt dan deze afwijking, onverminderd ons recht een product te leveren conform eerder overeengekomen specificaties.

V Garantie

Artikel 16:

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald en onverminderd het bijvoorbeeld in artikel 15 en 25 bepaalde, staan wij er in het geval van door ons – of in onze opdracht door derden - vervaardigde producten voor in, dat de producten voldoen aan de overeengekomen specificaties.
Wij zijn slechts gehouden te leveren volgens de bij het plaatsen van de order overeengekomen specificaties. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor het gebruik dat de opdrachtgever van het product wenst te maken en staan er niet in voor in dat het product daarvoor of voor enig ander doel geschikt is.
In geval van schending van deze garantie en tijdige reclamering door de opdrachtgever op de juiste wijze (zie artikel 25) zullen wij naar onze keuze, ofwel voor kosteloze reparatie, ofwel voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering zorgdragen.
In geval van levering van door derden vervaardigde en door ons doorverkochte complete producten, hebben wij ook het recht om de geleverde zaken terugnemen onder creditering van het door ons ter zake aan de opdrachtgever gefactureerde.

Tot verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, in het bijzonder ook niet tot het vergoeden van enige schade – door vertraging of anderszins -aan de zijde van opdrachtgever ontstaan.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente die voor de opdrachtgever of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst.
Iedere aanspraak jegens ons in verband met door ons geleverde producten vervalt, indien niet binnen de termijnen genoemd in artikel 25 op de daar aangegeven wijze een aanspraak jegens ons geldend is gemaakt.

Ten aanzien van door ons verkochte matrijzen geldt het voorgaande en het bepaalde in artikel 25 ook, met dien verstande echter dat in ieder geval geen aanspraken meer geldend gemaakt kunnen worden na het verstrijken van twee jaar na levering door ons, dan wel, na productie van het uitdrukkelijk overeengekomen aantal te produceren kunststof producten met deze matrijs.

De hiervoor in dit artikel door ons gegeven garantie geldt – onverminderd het verder in deze voorwaarden bepaalde-niet:

  • voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven zijn;

  • voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van opdrachtgever of diens personeel;

  • voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën;

  • bij verandering (bijvoorbeeld ook aan matrijzen), buiten onze opdracht door derden uitgevoerd.

VI Matrijzen

Artikel 17:

Matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en dergelijke (elders in deze voorwaarden ook genoemd: “Matrijzen etc.”) door ons – of derden in onze opdracht - vervaardigd, waarvoor onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, worden op het ogenblik dat deze goederen door ons voor de vervaardiging van het product voor de opdrachtgever in gebruik worden genomen, eigendom van de opdrachtgever en door ons aan opdrachtgever geleverd.

Deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen, etc. zullen evenwel door ons voor onze opdrachtgever worden bewaard en onder ons gehouden. Deze zullen niet eerder aan hem op diens verzoek worden afgegeven dan na verloop van twee jaar, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de opdracht tot vervaardiging daarvan, dan wel indien de opdracht tot vervaardiging als hiervoor bedoeld wordt gevolgd door een of meer bestellingen van producten te vervaardigen met de vorenbedoelde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen etc. na verloop van twee jaren na de aflevering van de laatste door de opdrachtgever bij ons gedane bestellingen van producten met deze matrijzen, vormen hulpgereedschappen etc. vervaardigd.

In geen geval mogen door ons vervaardigde matrijzen, hulpgereedschappen vormen en dergelijke door de opdrachtgever worden doorverkocht, geleverd dan wel op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld of mag door de opdrachtgever daaromtrent informatie worden verstrekt aan door ons aan te wijzen concurrenten binnen de termijnen als in de vorige alinea’s bedoeld, zulks op straffe van een direct zonder rechterlijke tussenkomst en/of ingebrekestelling aan ons opeisbare boete van € 4.500,00 voor elke door ons geconstateerde overtreding. Deze boete is verschuldigd op de enkele constatering van de overtreding onzerzijds. Een en ander laat onverlet ons recht op vergoeding van de geleden schade, naast en in aanvulling op die boete.

Artikel 18:

In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

Artikel 19:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen behalve in geval van bewuste roekeloosheid of opzet bij onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten Voor fouten van (ook bij opzet of grove schuld) bijvoorbeeld andere ondergeschikten of onderaannemers zijn wij niet aansprakelijk.
Indien wij aansprakelijk zijn, omdat sprake is van bewuste roekeloosheid of opzet bij onze directie of tot onze bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten, worden de matrijzen etc. naar onze keuze, ofwel hersteld ofwel vervangen. 

Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding zijn wij ook dan niet gehouden.

Artikel 20:

Voor zover wij op de aanbieding of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of te produceren producten een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zullen wij, zodra ons blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval worden aan de opdrachtgever tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging opgegeven. 

Bij de beoordeling van economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de voortschrijding van de technologie en aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume, als de arbeidsintensiteit. Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de daarmede te vervaardigen producten, de onderhoudskosten voor onze rekening gedurende een periode van twee jaar na het eerste gebruik.

Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder, dat wij daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn.

VII Levering

Artikel 21:

Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn geen fatale termijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd.

Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook, zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige te zake op hem rustende verplichting.

Ontbinding door de opdrachtgever is alsdan mogelijk tegen vergoeding door de opdrachtgever aan ons van alle reeds gemaakte kosten evenals het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen.

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel dan wel achtereenvolgens in gedeelten af te leveren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te verlangen.

Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst (en) niet voldoet, zijn wij niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en zijn wij gerechtigd om de overeenkomst (en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de opdrachtgever, op te schorten of te ontbinden (dit ter keuze van ons) met behoud van ons recht op schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen gelden.

VIII Eigendomsvoorbehoud en risico

Artikel 22:

Wij blijven eigenaar van de door ons aan de opdrachtgever geleverde producten, ook na aflevering waar deze producten zich ook mochten bevinden. De opdrachtgever wordt geacht de producten voor ons te houden, zolang deze niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen aan ons (vorderingen van ons wegens te kort schieten daaronder begrepen), bij wijze van tegenprestatie uit enige overeenkomst tussen de opdrachtgever en ons (voor zover het een overeenkomst betreft als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW). De afnemer heeft het recht de van ons gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden mogen de zaken niet, op enigerlei wijze strekken tot zekerheid van schulden van opdrachtgever aan derden. In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, dan wel in geval de opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook jegens ons niet nakomt, als ook in geval van aanvraag van surseance van betaling door de opdrachtgever, en in geval van faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, hebben wij het recht de overeenkomst of dat gedeelte daarvan, dat door ons dan nog niet is uitgevoerd, alsmede eventueel bestaande andere overeenkomst (en) met de opdrachtgever gesloten, met onmiddellijke ingang zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, middels daartoe aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven op te schorten of te annuleren, dit ter keuze van ons.

Met voorgenoemde annulering verklaart de opdrachtgever bij voorbaat als dan in te stemmen in welk geval de opdrachtgever ons nu reeds de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en wij gerechtigd zijn de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen onverminderd ons recht bij annulering op vergoeding van schade (waaronder leegloopverliezen), kosten, rente en gederfde winst, en onverminderd onze andere rechten.

In vorenstaande gevallen is elke vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben, in haar geheel en dadelijk opeisbaar.

De opdrachtgever is verplicht ons terstond op de hoogte te stellen van bet feit dat derden rechten doen gelden op goederen waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust.

IX Overmacht

Artikel 23:

Indien zich ten aanzien van ons een overmacht situatie voordoet, waaronder mede wordt begrepen storingen in bet bedrijf, of in de aanvoer van producten, materialen, grondstoffen of hulpmiddelen, zonder dat ons ter zake ernstig verwijt treft, alsmede indien zich omstandigheden voordoen, waardoor levering voor ons onredelijk bezwarend en/of onevenredig zwaar wordt, zijn wij gerechtigd de levering, hetzij gedurende een door ons te bepalen redelijke termijn op te schorten, hetzij - ofwel na verloop van de aangegeven redelijke termijn, ofwel direct - de overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijk gemotiveerde verklaring zulks zonder dat opdrachtgever daaraan enige aanspraak op vergoeding van door haar geleden of te lijden schade kan ontlenen. Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever de aan ons opgekomen kosten en/of evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering door ons van de door ons vervaardigde zaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, geleden door de opdrachtgever of door derden door opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

X Rechten van intellectueel c.q. industrieel eigendom

Artikel 24:

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons. De opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten c.q. de sub licenties die bij overeenkomst en/of de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot verveelvoudiging van de ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen is uitgesloten. Een aan de opdrachtgever toekomend recht tot gebruik c.q. licentierecht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar voor de opdrachtgever aan derden.

Indien in afwijking van lid a wij bereid zijn ons te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor de opdrachtgever ontwikkelde apparatuur, producten en/of andere materialen, over zullen gaan op de opdrachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van ons onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor onszelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom ons recht aan om ten behoeve van onszelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van de opdrachtgever zijn of worden gedaan.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de apparatuur, producten en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op onze rechten van intellectuele eigendom, gepleegd door middel of met behulp van de door ons aan hem geleverde zaken. De opdrachtgever is verplicht ons direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op onze rechten bekend is.

In geval van fabricage door ons van producten naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord, van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, staat onze opdrachtgever ervoor in dat door de vervaardiging en/of levering van die producten geen octrooimerken of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle aanspraken daaruit voortvloeiend. Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond die vervaardiging en of levering te staken en van onze opdrachtgever vergoeding van gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze afspraken op eventuele verdere schadevergoeding, zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zijn.

Wij zijn verplicht de opdrachtgever terstond in kennis te stellen indien derden bezwaren maken tegen de vervaardiging en/of levering van voor hem bestemde goederen.

XI Reclames / vrijwaring door opdrachtgever

Artikel 25:

De opdrachtgever dient bij ontvangst te onderzoeken of de hoeveelheid geleverde producten juist is. Reclame over de geleverde hoeveelheid dient – op straffe van verval van recht – schriftelijk bij aangetekend schrijven per omgaande te geschieden, nadat opdrachtgever de hoeveelheid redelijkerwijs had kunnen onderzoeken, doch uiterlijk binnen 5 dagen na levering van de producten. Bij gebreke van tijdige reclame wordt de hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleveringsbon of een dergelijk document geacht door de opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd.

Alle reclames over eventuele andere onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de geleverde producten moeten – op straffe van verval van recht- bij aangetekend schrijven geschieden binnen acht dagen na levering.
Voor zover het gaat om gebreken die niet eenvoudig waarneembaar zijn geldt dat reclames – op straffe van verval van recht - in ieder geval dienen te geschieden binnen acht dagen na constatering van het gebrek, dit bij aangetekend schrijven.

Wanneer de voormelde termijnen zonder reclamering op genoemde wijze zijn verstreken wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door ons dan ook niet meer in behandeling te worden genomen.

Reclames kunnen niet tot verplichtingen van ons leiden indien de opdrachtgever per het moment waarop de opdrachtgever reclameert op enigerlei wijze in verzuim is jegens ons uit enige overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden tot het vergoeden van enige schade door derden te lijden als gevolg van uitvoering door ons van de aan ons gegeven opdracht.

XII Betaling

Artikel 26:

Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor overeengekomen termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling behoeft plaats te vinden en is de opdrachtgever in verzuim.

In dat geval hebben wij het recht de uitvoering van alle door ons voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden onverminderd onze andere rechten. Van het ogenblik af, dat de betaling moest zijn geschied, is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 2% van het factuurbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand waarmede de vervaldatum wordt overschreden.

Betalingen dienen te geschieden, hetzij à contant ten onze kantoren, hetzij door middel van bankoverschrijving, waarvan de betaling eerst tot stand komt door bijschrijving op de door ons aangehouden bankrekeningen.

Alle kosten met name de buitengerechtelijke en de gerechtelijke ter incassering van onze vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever die in verzuim is. De forfaitaire buitengerechtelijke kosten zullen alsdan 15% bedragen over de verschuldigde bedragen, onverminderd ons recht de werkelijke kosten te vorderen voor zover deze dit percentage te boven gaan. Wij hebben het recht te bepalen op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden aangemerkt in mindering te komen op de gemaakte kosten, daarna de rente c.q. de hoofdsom.

Wij hebben te allen tijde het recht nadere zekerheden te verlangen van opdrachtgever voor de betaling van openstaande facturen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze kosten en schade voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging.

Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te vorderen dat deze een akte tot verpanding van zijn vordering(en) op zijn afnemer ondertekend, waartoe de opdrachtgever zich jegens ons, indien wij dit vorderen, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de schuld (-en) van de opdrachtgever aan ons.

XIII Toepasselijk recht

Artikel 27:

Op al onze voorwaarden, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

XIV Deponering en ingang geldigheid

Artikel 28:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Almelo met ingang van 1 mei 2019.